Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zavedeno úplné školní poradenské pracoviště ve složení: výchovní poradci, školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent, metodik prevence sociálně patologických jevů a asistenti pedagoga.

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Pracovní doba školního psychologa na ZŠ TGM Blansko ve školním roce 2023/2024:

Úterý: 7,30 – 16,00 hodin

Středa: 7,30 – 13,30 hodin

Pátek: 7,30 – 13,00 hodin

V době pravidelných školních konzultací každé první úterý v měsíci až do 17:30 hodin. Případnou schůzku si, prosím, sjednejte na emailové adrese: divis@zstgm.cz nebo telefonicky na čísle: 516 418 320.

S dětmi pracuje v rámci skupinových aktivit, dále nabízí žákům, rodičům i pedagogům osobní konzultace.

Na školního psychologa se můžete obracet v záležitostech výchovných nebo rodinných problémů, metod školní přípravy, vhodného vedení dětí s poruchami učení, úzkostných dětí apod. Na rozdíl od pracovníků pedagogicko – psychologické poradny pracuje přímo „v terénu“, jeho výhodou je tedy znalost konkrétního školního prostředí a klimatu tříd.

S rodiči je možno řešit výchovné nebo rodinné problémy, metody školní přípravy, otázky vhodného vedení dětí s poruchami učení apod.

Na školního psychologa se obracejí i učitelé. Společně pak pracujeme na zlepšení klimatu ve třídách a na prevenci nežádoucích jevů (šikana, užívání návykových látek apod.).

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Informace z rozhovorů a šetření jsou důvěrné.

Výchovní poradci

Mgr. Oldřiška Fíbková tel. 516 418 320, e-mail: fibkova@zstgm.cz

Konzultační hodiny: dle vzájemné dohody

Mgr. Barbora Havlíčková – kariérové poradenství, tel. 516 418 320, e-mail: havlickova@zstgm.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15 – 15:00 (kabinet školního psychologa)

Oblasti činnosti výchovného poradenství:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– Pomoc při zajištění vyšetření v poradenském zařízení, spolupráce s poradenskými zařízeními

– Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– Zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů

– Nákup odborné literatury a pomůcek

– Garance nad organizací a průběhem hodin pedagogické intervence, speciálně pedagogické péče, doučování a výuky českého jazyka pro žáky z odlišného kulturního prostředí

Péče o žáky nadané a žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy

– Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky a žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy

– Konzultace s rodiči při výchovných a výukových problémech žáků

Problémy, spojené se školní docházkou

– Řešení neomluvené absence

Prevence sociálně patologických jevů

– Preventivní práce s třídními kolektivy (ve spolupráci s metodičkou prevence sociálně patologických jevů)

– V rámci součinnosti s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště řešení problémů, ke kterým dochází ve třídách

– Individuální práce se žáky

Kariérové poradenství

– Předávání informací o středních školách

– Zajišťování skupinových návštěv žáků v poradenském středisku na Úřadu práce v Blansku

– Organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování přihlášek

– Individuální poradenství v oblasti volby povolání

Speciální pedagog

Mgr. Barbora Fabíková tel. 516 418 320, e-mail: fabikova@zstgm.cz

Konzultační hodiny: dle vzájemné dohody

Oblasti činnosti speciální pedagožky:

– Individuální práce se žáky v předmětu speciálně pedagogická péče

– Odborná pomoc pro vyučující i rodiče

– Poskytování aktivit primární, sekundární i terciální prevence, zaměřených především na vzdělávací, výchovné a poradenské oblasti

– Zajišťování a správa pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Ilona Opletalová tel. 516 418 320, e-mail: opletalova@zstgm.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

Oblast činnosti školní metodičky prevence:

– Koordinace a realizace preventivního plánu školy

– Zajišťování aktivit, vedoucích k prevenci závislostí, šikany, záškoláctví, násilí, vandalismu a jiného rizikového chování

– Metodické vedení pracovníků školy v oblasti sociálně patologických jevů

– Spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště při řešení výchovných problémů a rizikového chování