Historie školy

Historická fotografie školy
Historická fotografie školy

Budova dnešní Základní školy T. G. Masaryka v Blansku na Rodkovského ulici byla postavena v létech 1927–1928. Otevřena byla 1. 9. 1928.

Nutnost postavení nové školní budovy v Blansku byla zdůrazňována již před první světovou válkou a zejména po ní, kdy přibývalo žáků přijíždějících do Blanska z okolních vesnic do měšťanských škol. Stávající tři školní budovy, ať již obecné nebo měšťanské, chlapecké či dívčí, postupně vybudované či rekonstruované od roku 1804, kdy byla dána do užívání první dívčí obecná škola na Starém Blansku naproti faře, již svou kapacitou ani zařízením nestačily.

K prvnímu významnému jednání o stavbě nové školní budovy došlo dne 16. 4. 1924, v době, kdy byl starostou Blanska Dr. Karel Rodkovský. Na této schůzi byli kromě zmíněného pana starosty přítomni také ředitel chlapecké obecné a měšťanské školy Emilián Blažek a členové městské rady.

25. 11. 1925 schválila finanční komise návrh, aby nová škola byla postavena v nákladu 2 milionů korun. Byla vyhlášena veřejná soutěž, do níž se přihlásilo 27 zájemců.

27. 1. 1927 rozhodlo městské zastupitelstvo, aby stavba byla provedena dle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Stavba poté byla zadána stavitelům Václavkovi z Brna a Jaroslavu Roučkovi z Blanska. Dozor nad stavbou vykonával stavitel Stanislav Špaček z Brna.

Práce na stavbě školní budovy byly zahájeny 20. 4. 1927. Dne 31. 8. 1928 byla stavba dokončena a komisí okresní politické správy bylo dáno povolení k jejímu otevření 1. září 1928. Celkové náklady stavby činily 2,5 milionu korun.

Nová školní budova byla koncipovaná jako měšťanská a umožnila zrušení dvou nevyhovujících budov, a to obecné a měšťanské školy dívčí. Prvním ředitelem školy byl ustanoven pan Emilián Blažek. Školníkem byl tajnou volbou zvolen Bedřich Zabil za měsíční služné 600 korun a služební byt. Ve škole bylo 20 učeben, tělocvična, školní kuchyň a dva byty: pro ředitele a školníka.

V roce 1930 svolil prezident republiky na žádost města Blanska, aby nová škola používala název „Masarykova měšťanská škola“.

Zpráva ze školního roku 1937/38 hovoří, že v tomto roce bylo do obecné školy zapsáno 245 žáků a do měšťanské 292. Celkem tedy školu navštěvovalo 537 žáků.

V roce 1939 se počet žáků zvýšil v důsledku přílivu rodin vystěhovaných z postoupených území Sudet. V tomtéž roce podepisují všichni učitelé prohlášení, že nikdo z nich nebo jejich rodičů nepřísluší k židovskému náboženství nebo národnosti.

Nařízením vlády Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. 6. 1939 byl stanoven nejvyšší počet žáků ve třídě na 45 (v současnosti je stanoven na 30).

15. 1. 1945 musela být školní budova dána k dispozici pro ubytování německého vojska. Vyučovalo se nouzově v hostince „U Štěpánků“ u „Kretzů“ a ve školách v sousedních vesnicích. Pro časté letecké poplachy bylo však 13. dubna vyučování zcela zastaveno. 25.dubna došlo k leteckému náletu a bombardování města, při kterém byla zasažena i školní budova ve své jižní části. Byla zničena část 2. poschodí. Po osvobození se budova rychle opravila a vyučování mohlo brzy pokračovat.

V roce 1950 zahájila činnost školní družina, ale také pionýrská organizace nesoucí jméno armádního generála Ludvíka Svobody.

V létech 1953–1956 se stala škola přechodně jedenáctiletou střední školou, která byla v roce 1956 přestěhována do nové školní budovy na Erbenově ulici a budova sloužila opět žákům osmileté střední školy, později základní devítileté školy.

Ve školním roce 1969/70 byly poprvé otevřeny třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a zahájena tak tradice jazykového vyučování, která přetrvala až do dnešních dní.

V roce 1977 byly zahájeny práce na přístavbě školní budovy s cílem vybudování nové školní kuchyně, jídelny a žákovských šaten. Práce byly ještě téhož roku ukončeny a školní jídelna dána do užívání 5. 9. 1977.

V roce 1990 byl základní škole vrácen čestný název Základní škola T. G. Masaryka.

V roce 1994 byla z důvodu zchátralého stavu provedena rekonstrukce „věžičky“ školy, která je pro budovu školy charakteristická.

V létě roku 1995 byla zahájena rekonstrukce školního objektu „školních dílen“ s cílem vytvořit nástavbou další učebny pro žáky. 1. 9. 1996 bylo možno otevřít nový pavilon, ve kterém kromě školních dílen vznikly tři učebny s obslužnými místnostmi pro první stupeň základní školy, učebna pro oddělení školní družiny, žákovské šatny a prostorná údržbářská dílna. Postavení pavilonu odbouralo nutnost vyvážet žáky 2. tříd na elokované pracoviště do Obůrky. V tomtéž roce byla také rekonstrukcí části suterénu školní budovy zařízena zubní ordinace sloužící jak žákům školy tak i široké veřejnosti.

V roce 1997 bylo dokončeno zřízení a vybavení učebny informatiky. Na počátku roku 1998 byla škola připojena do mezinárodní elektronické sítě Internet. V létech 2001 a 2002 byla provedena nová fasáda školy se zateplením budovy nákladem před 6 milionů korun. Předtím se ještě podařilo zrealizovat první část rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky a učitele školy v jižním křídle hlavní budovy.

Také rok 2003 byl z hlediska modernizace školy úspěšný. Kromě generální rekonstrukce školní kuchyně s ohledem na nové hygienické předpisy, byla vybudována nová tělocvična pro gymnastiku a kondiční cvičení nástavbou prvního podlaží stávající původní tělocvičny. Stalo se tak díky státní finanční dotaci, kterou za školu v parlamentu ČR prosadil bývalý starosta Blanska poslanec za ČSSD Ing. Miloslav Kala. V tomto roce nechalo město Blansko vykácet staré topoly před školou na ul. Rodkovského.

Součástí školy je školní družina, která má v současné době 6 oddělení. Jejich služeb využívají žáci 1. stupně. V rámci mimoškolní a mimotřídní činnosti se zapojuje škola do celé řady akcí, ať už kulturních, sportovních, společenských. Řada učitelů školy se podílí na činnosti zájmových kroužků.

Ředitelem školy je v současné době RNDr. Pavel Nezval. Funkci zástupců ředitele vykonávají RNDr. Eva Láncošová, Mgr. Magda Vinická a Mgr. Oldřiška Fíbková. Ekonomkou školy je Lenka Stejskalová. Funkci výchovných poradců vykonávají Mgr. Oldřiška Fíbková a Mgr. Barbora Havlíčková.

Vedoucí školní jídelny je paní Lenka Buchvaldková.