Proč k nám

Zaměření na rozšířenou výuku jazyků

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ je motto, které charakterizuje naši školu.

Zaměřujeme se na kvalitní a nadstandardně dotovanou výuku dvou cizích jazyků. S anglickým jazykem mohou žáci začít v prvním ročníku formou zájmového kroužku. Výuka začíná ve druhém ročníku dvěma hodinami týdně, od třetího do devátého ročníku je týdenní dotace tři hodiny.

Druhý cizí jazyk vyučujeme tři hodiny týdně od šestého do devátého ročníku. Žáci mohou vybírat mezi německým, ruským a francouzským jazykem.

Výuka angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny

#angličtina

Pro výuku anglického jazyka dělíme všechny třídy na poloviny, výuka tak probíhá v malých skupinkách.

U mladších dětí klademe důraz na rozvoj slovní zásoby, porozumění a komunikační dovednosti. Převažuje hravá forma výuky s využitím příběhů, pohybových her, soutěží, písniček a říkanek.  U starších žáků zdůrazňujeme gramatickou správnost, práci s textem a poslechové dovednosti.

Při výuce využíváme moderní technologie a výukové aplikace, objednáváme anglické časopisy. Pracujeme s učebnicemi, k nimž mají žáci k dispozici registrace na online procvičování. Účastníme se soutěží, pořádáme zájezdy do Velké Británie, kde žáci absolvují výuku pod vedením rodilého mluvčího a mají možnost prověřit si své znalosti v praxi.

#druhý jazyk

Jsme přesvědčeni, že pro budoucí úspěšné zapojení žáků do života v 21. století je znalost alespoň dvou cizích jazyků bezpodmínečnou nutností.

Výuku početně malých skupin žáků vedou zkušení vyučující. Využívají ve výuce nejmodernější technologie a zaměřují se na praktické využití jazyka v dnešním otevřeném světě. K tomu přispívá i využívání moderních technologií, interaktivní učebnic a účast v jazykových soutěžích. Společně pracujeme na projektech, tvoříme zajímavé prezentace a pro naše žáky organizujeme zájezdy do evropských zemí.

Nejnovější trendy ve výuce informatiky

Ve výuce informatiky jdeme s dobou a respektujeme aktuální trendy. Digitální kompetence se budou přesouvat do ostatních předmětů a výuka informatiky se bude více zaměřovat na porozumění tomu, jak počítače a systémy fungují.

Od 1. září jsem spustili nový koncept informatiky pro první stupeň, konkrétně pro 4. a 5. ročníky. Od následujícího školního roku začínáme výuku nové informatiky i pro druhý stupeň. Digitální kompetence a informatické myšlení se snažíme rozvíjet již od první třídy pomocí interaktivních zařízení a výukových programů.

K tomu naše škola využívá dvě počítačové učebny s 30 desktopy a multimediální učebnu s 25 tablety v provedení 2in1. Celkem tedy disponujeme 55 počítači a dalšími zařízeními nezbytnými k výuce informatiky.

Se zvládnutím základů algoritmizace a programování, robotiky, zpracování dat, informací a modelování, digitálních technologií a informačních systémů žákům pomáhají didaktické pomůcky, jako jsou robotické stavebnice LEGO WE DO, robotické stavebnice LEGO Mindstorms, robotické stavebnice s procesory Arduino, 3D tiskárna a tablety Microsoft Surface Go 3.

Přípravná třída

Přípravná třída je určena dětem, které mají odklad školní docházky. V této třídě může být maximálně 15 žáků a díky tomu je dětem věnována větší pozornost. Zaměřujeme se na rozvoj schopností a dovedností předškoláků a pracujeme na posílení jejich slabších stránek.

Výuka probíhá v kratších časových intervalech, které jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Rozvíjíme zejména smyslové vnímání (sluch, zrak, hmat), rozumové schopnosti a jazykové dovednosti. Výukové metody se střídají tak, aby se děti nenudily a naučily se co nejvíce zejména formou hry. Co nejvíce pobýváme venku.

Odpoledne mohou děti docházet do školní družiny. Zapojujeme se do školních i mimoškolních akcí, chodíme do knihovny, muzea nebo na představení v kině. Předškoláci si během roku velmi dobře zvyknou na prostředí školy i na režim, který je čeká po nástupu do první třídy.

Edukační skupinky pro předškoláky

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a základní matematické představy.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), který tímto získá ucelené informace o schopnostech dítěte a případně o jeho oslabených dovednostech. Na základě společné práce ve skupinkách pak doprovod předškoláka získá informace a dovednosti k následné domácí přípravě.

Program skupinek je rozvržen do pěti lekcí, každá trvá 45 minut. Ve skupině je 8 až 10 dětí. Do edukativně stimulačních skupinek je možné se přihlásit po zápisu do 1. třídy.

Sportovní a kulturní akce pro žáky

#sport

V organizaci sportovních soutěžích jsme nejaktivnější mezi všemi blanenskými školami. Nejenže se pravidelně účastníme většiny sportovních událostí v rámci okresu i kraje, ale sami organizujeme soutěže ve florbalu a malé kopané. Největší námi pořádanou akcí bylo Republikové finále základních škol v malé kopané v roce 2022.

Všichni žáci druhého stupně mají možnost se zúčastnit pětidenního výcviku lyžování a snowboardingu v lyžařských areálech. O obrovském zájmu žáků svědčí fakt, že v posledních letech pořádáme tři kurzy, během nichž pozná více než 150 žáků různá lyžařská střediska v krásných koutech naší republiky.

Sportovní tým školy nás každoročně reprezentuje na Trojsetkání, při němž se žáci škol z Komárna a Budapešti utkají s našimi sportovci v mnoha sportovních disciplínách. Pro milovníky cyklistiky pořádáme v červnu třídenní cyklistický kurz v terénu Moravského krasu.

Všichni žáci prvního stupně absolvují plavecký výcvik a pravidelně navštěvují dopravní hřiště.

Kromě běžných kolektivních sportů a atletických disciplín se věnujeme i bowlingu, stolnímu tenisu a šachu.

#kultura

Jsme v pravidelném kontaktu se všemi kulturními a vzdělávacími institucemi v regionu. Naši žáci navštěvují Hvězdárnu a planetárium Brno, Dům přírody v Moravském krasu, Kino Blansko, Dělnický dům v Blansku, Muzeum Blanenska, Městskou knihovnu Blansko, a další. Úzce spolupracujeme s Lipkou Brno – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, které pro nás pořádá adaptační pobyty.

Pravidelně býváme hosty brněnských divadel, žákům nabízíme činohru i balet. Důležitou součástí je nácvik společenského chování a získání návyku pravidelného kulturního života.

Naše žáky také vedeme k tomu, aby se nebáli vystupovat na veřejnosti. Své dovednosti pravidelně předvádějí na jarní akademii 1. stupně v naplněném velkém sále Dělnického domu. Žáci 2. stupně využívají nejrůznějších možností kulturního vyžití v rámci každoročního projektového dne nazvaného Open Space a slouží k tomu i oblíbené vícedenní školní výlety. Všichni společně se také každoročně podílíme na úklidu Moravského krasu.

Během školního roku organizujeme tematicky zaměřené dny, jichž se s radostí účastní žáci, učitelé i všichni zaměstnanci školy. Jde při nich především o zábavu a pocit sounáležitosti v instituci, ve které trávíme společně hodně času. Heslo „škola hrou“ je nám blízké.

Přátelské klima školy

Přátelské klima považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí naší školy. Pro jeho rozvoj se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky.

Na škole je zřízeno úplné školní poradenské pracoviště v čele se zástupkyní ředitele školy. Je personálně zabezpečeno zkušenými pedagogickými pracovníky ve složení školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent. Dále je jeho součástí několik asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ukrajinského asistenta pedagoga, který se podílí na výuce žáků – uprchlíků z Ukrajiny.

Intenzivně pracujeme na dobrých vztazích v rámci třídních kolektivů, učíme žáky řešit problémy, pomáháme těm, kteří pomoc potřebují.

K rozvoji přátelského klimatu také výrazně přispívají společné akce určené pro zaměstnance školy.

Školní družina od 6:00 do 16:30

Provoz školní družiny probíhá v 6 odděleních každý den od 6:00 do 16:30. Mohou ji využívat žáci od přípravné třídy až do 5. ročníku.

Učebny jsou moderně vybaveny, k dispozici je například i keramická pec.

Činnost školní družiny je zaměřena na každodenní pohybové aktivity venku na zahradě a hřišti v areálu školy. Pobyt dětem dále zpestřují různorodé volnočasové aktivity, jako bruslení na zimním stadionu, návštěvy dopravního hřiště, muzea, knihovny a kina. Podnikáme vycházky s přírodovědným zaměřením, organizujeme tvořivé dílny nebo karneval.

Během letních prázdnin je pod záštitou školní družiny pořádán týdenní příměstský tábor pro děti z 1. stupně.

Poloha v centru města

Základní škola T. G. Masaryka zaujímá výhodnou polohu v centru města, v klidné ulici stranou od frekventovaných tahů. V blízkém dosahu se nacházejí zastávky městské hromadné dopravy, autobusů i vlaku.

Součástí areálu školy je atletické hřiště s tartanovou dráhou, které je v odpoledních hodinách k dispozici veřejnosti. Školní družina využívá vlastního hřiště s herními prvky. K výuce na čerstvém vzduchu slouží altánek umístěný v uzavřeném atriu.

Škola disponuje dvěma tělocvičnami, ve kterých v odpoledních a večerních hodinách probíhají tréninky mnoha blanenských sportovních oddílů

Výběr ze dvou jídel, jedno bezlepkové

Žáci školy mají možnost stravovat se v čerstvě zrekonstruované jídelně. Naše kuchyně je jako jediná v Blansku vybavena novými technologiemi, které umožňují hospodárnější nakládání se surovinami. Snažíme se o pestrost a vyváženost obědů, zaměřujeme se zejména na klasickou českou domácí kuchyni. Každý den je na výběr ze dvou druhů jídla, z nichž je jedno vždy bez lepku, tedy vhodné i pro celiaky.

Společenské akce pro rodiče

Rodiče našich žáků vítáme ve škole rádi a často. Pravidelnou příležitost k setkání s vyučujícími dostávají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:30 v rámci konzultačních hodin.

V průběhu celého školního roku pořádáme mnoho akcí, na které jsou rodiče srdečně zváni. V atriu školy se koná tradiční podzimní zahradní party, nový rok pak vítáme novoročním punčem. Na jaře se všichni společně bavíme na reprezentačním plese naší školy. Další příležitostí se setkat je potom jarní akademie 1. stupně a květnové sobotní sportovní odpoledne. Závěr roku tradičně patří našim absolventům. Rodiče mohou zhlédnout své děti při veřejných prezentacích jejich závěrečných prací a poté se rozloučit se školou a učiteli při slavnostním vyřazení žáků devátých tříd.