Dokumenty k zápisu

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

Informace pro rodiče k zápisu do 1. ročníku základní školy

 

Zápis proběhne v termínu od 6. 4. 2021 00:00 hodin do 16. 4. 2021 24:00 hodin výhradně bezkontaktní formou.

Přihlášku k plnění povinné školní docházky je možné stáhnout v tomto oddíle na stránkách školy nebo ji lze získat v listinné podobě z plastového obalu, který bude zavěšen u hlavního vchodu do školy.

Stejným způsobem bude možné získat žádost o odklad.

Upozorňujeme rodiče, že k žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení a praktického lékaře nebo klinického psychologa. Tyto doklady je třeba doložit nejpozději do 30. 4. 2021 (§ 37, odstavec 1 školského zákona). Pokud některý z těchto dokladů nemáte, ředitel školy přeruší správní řízení do 31. 8. 2021 a nejpozději do tohoto dne musíte požadované doklady prokazatelně doručit škole.

Akceptovatelné formy doručení:

  • elektronicky do datové schránky školy;
  • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • v listinné podobě poštou;
  • v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy.


Nepostačuje bez dalších kroků zaslat žádost pouze e-mailem, byť by tento obsahoval oskenovanou kopii tištěné přihlášky vč. oskenovaného podpisu.

V Blansku 16. 2. 2021
RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY