Projekt Comenius 2001–2004

Společná příroda, společná budoucnost – Common nature, common future

Co je to projekt Comenius a Socrates

Státy zemí Evropské unie vyvíjejí značnou snahu v oblasti vytvoření povědomí jednotné Evropy u lidí rozdílných národností a kultur. Jednou z cest je i podpora vzdělávacích projektů centrem EU v Bruselu -projekt Socrates, která umožňuje vzdělávacím subjektům z různých zemí a oborů spolupracovat na projektech zaměřených na evropskou integraci. Finanční granty a aktivní politika podporuje i účast nečlenských zemí EU v těchto projektech.

Významnou oblastí takovéto spolupráce je účast jednotlivých základních a středních škol v projektech spolupráce škol a rozvoje škol – podprojekt Comenius. Zatímco projekty spolupráce škol jsou zaměřené na vypracovávání plánovaných úkolů žáky pod vedením učitelů a vzájemné výměně výsledků práce, projekt rozvoje škol je zaměřený hlavně na spolupráci učitelů, výměnu jejich zkušeností v oblasti metodické a obsahové.

Více informací o programu Socrates i dalších programech na podporu vzdělávání naleznete na stránkách Národní agentury Socrates.

HTML prezentace výsledků projektu ve školním roce 2003/2004

Za tři roky práce na projektu byly navázány velmi produktivní a velmi dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými účastníky. Při všech návštěvách v zemích partnerských škol jsme byli kontaktováni s kolegy, vedením škol i rodinnými příslušníky jednotlivých učitelů. Všude jsme byli vřele přijímáni a na základě těchto dobrých vztahů se už v době trvání projektu podařilo rozšířit vzájemnou spolupráci za hranice dané programem projektu.

Při našem společném plnění úkolů i diskuzích při partnerských návštěvách jsme narazili na řadu společných problémů, které školy řeší ve výukovém procesu např. s integrací žáků s LMD, motivaci žáků ke studiu, relevantnosti či irelevantnosti poznatků, které se žákům ve škole předávají, žáky národnostních menšin… Na tyto diskuze a výměny zkušeností bychom rádi navázali v Comenius projektu 1.3 – Rozvoje škol, kde se pokusíme za účasti dalších škol hledat řešení těchto problémů.

Souhrnem lze říci, že projekt Comenius – spolupráce škol byl pro naši školu velkým přínosem. V průběhu tří let jeho trvání se zlepšila komunikace mezi vyučujícími školy, realizovala se řada jejich iniciativních návrhů a hlavně se podařilo rozprostřít projekt průřezově celou školou – jak co do skladby předmětů, tak přes celé věkové spektrum žáků. Závěrečné výstavy, které projekt prezentovaly v celé jeho šíři, byly velmi žádané a umožnily žákům i učitelům uvědomit si celý objem prací na projektu a hlavně jejich souvislost. Též vedení školy hodnotí kladně profit nejen finanční, ale i veřejné zviditelnění, který škole přinesla její prezentace touto formou, i zvýšení kreditu u rodičovské veřejnosti

Mezi konkrétní výsledky spolupráce, kromě splněných úkolů a zadání, patří především:

  • Navázání kontaktů a spolupráce se školami v dalších zemích EU – jak na úrovni učitelů, tak na úrovni žáků díky výměně výsledků práce, kontaktním aktivitám i pobytům.
  • Propagace evropské integrace ve srovnání např. s Německem v naší zemi pokulhává, tady projekt velmi pomohl situaci zlepšit.
  • Zkušenost s organizací týmové práce a projektovou výukou jak pro učitele, tak pro žáky. I přes náročnost pro vyučující se projevila jejich ochota věnovat projektu a hlavně dětem čas a úsilí, často na úkor vlastního volna a bez nároku na odměnu.
  • Nabídky další spolupráce – projekt 1.3 rozvoje školy, výměnné pobyty, stáže učitelů
  • Možnost srovnání výsledků práce pro samotné žáky i pro učitele – dopadlo velmi dobře
  • Motivace pro další sebezdokonalování v oblasti jazykového vzdělávání pro české učitele i žáky
  • Zahrnutí nových technologií jako nedílné součásti výuky, počítačové vyhodnocování výsledků.
  • Výměnné pobyty s německou školou – pro žáky s výukou němčiny. V červnu 11 žáků naší školy navštívilo německý Darmstadt, kde strávili týden v rodinách svých kamarádů, příští rok přijedou němečtí žáci k nám ( nebylo hrazeno z projektu).
  • Návštěva žáků a rodičů ze Švédska byla velmi úspěšná v navazování kontaktů i prezentace naší země i školy, které byly pro Švédy velkým překvapením (hrazeno z grantu místních úřadů ve Švédsku).
  • V neposlední řadě finanční přínos – za 3 roky přes 110 000 Kč na práci s dětmi + kompletní cestovné na partnerské návštěvy. Bohužel vedení školy zatím nepodpořilo vycestování více učitelů za zkušenostmi, což snad bude napraveno dle příslibu v projektu příštím.

Ing. Lenka Sotáková, koordinátor projektu na ZŠ TGM, červen 2004