Inovace výuky – 7. ročník – Informatika

Formátování textu – opakování
Pracovní list pro zopakování základních zásad při formátování textu ve Wordu

Kreslíme graf v Excelu
PowerPointová prezentace, která žákům osvětluje, jak se v Excelu vytváří a formátuje graf

Kreslíme ve Wordu
PowerPointová prezentace k osvojení si dovednosti žáky při kreslení jednoduchých obrázků a schémat ve Wordu

Google pokaždé jinak
Žáci se seznámí s některými dalšími funkcemi vyhledávače Google

Adresování buněk
Žáci poznají a procvičí základní operace s různými obsahy buňky v tabulkovém procesoru.

Grafické editory – pracovní list
Pracovní list opakuje základní pojmy a znalosti z oblasti grafických editorů.

Grafické editory – pracovní list 2
Pracovní list opakuje další pojmy a znalosti z oblasti grafických editorů.

Digitální fotografie – koláž
Postup vytvoření jednoduché koláže v editoru digitálních fotografií.

Absolutní adresa
Pojem relativní a absolutní adresy v tabulkovém procesoru.

mapa znaků v tabulkovém procesoru
Vytvoření vlastní mapy znaků v tabulkovém procesoru, zopakování technik kopírování a práce s řadami.

Hypertextový odkaz v kancelářských programech
Vytváření a využití hypertextových odkazů v jednotlivých typech programů sady MS Office.

Tlačítka akcí v prezentaci
Využití nástroje Tlačítka akcí v MS PowerPoint 2010 k řízení prezentace

Animujeme jednoduchý GIF
Žáci vytvoří jednoduchý animovaný gif na základě znalostí z práce ve vektorovém grafickém editoru.

Fotografie – hledáme informace na internetu
Žáci s pomocí návodných otázek v pracovním listě hledají a zpracovávají základní informace o historii a principu fotografie na internetových stránkách.

Internetové hrozby
Materiál upozorňuje žáky na rizika internetu a možnosti jejich předcházení.

Nastavení dokumentu – vodící linky,atd
PowerPointová prezentace k osvojení dovedností žáků při práci s nastavením dokumentu v Zoneru Callisto – orientace dokumentu, formátu dokumentu, okrajů dokumentu apod.

Nastavujeme prezentaci
PowerPointová prezentace, která žákům osvětluje, jak dokončit prezentaci, například vložit do prezentace video nebo zvuk a nastavit časování snímků

Odrážky a číslování
PowerPointová prezentace k osvojení si dovednosti žáky při práci s odrážkami a číslováním a vytvářením seznamů

Píšeme v Zoneru Callistu
PowerPointová prezentace k osvojení si dovednosti žáky při psaní textů v Zoneru Callisto uměleckým nebo odstavcovým textem

Používáme sloupce
PowerPointová prezentace, která napomáhá žákům osvojit si dovednost pracovat ve Wordu se sloupci

Používáme vzorce a funkce v Excelu
PowerPointová prezentace, která žákům osvětluje, jak se v Excelu pracuje se vzorci a s funkcemi

Práce s textem – opakování
Pracovní list pro zopakování základních zásad práce s klávesnicí, psaní znaků (velkých, malých písmen, písmen s háčky, čárkami, číslic, interpunkčních znamének ap. ) ve Wordu

Pracujeme s tabulkou
PowerPointová prezentace, která osvětluje způsoby vložení tabulky a práce s tabulkou ve Wordu 2007

Pracujeme s tabulkou v Excelu
PowerPointová prezentace, která žákům osvětluje, jak vytvářet excelovskou tabulku, zadávat vzorce, formátovat tabulku

Pracujeme se záhlavím a zápatím
PowerPointová prezentace, která vede žáky ke schopnosti vložit záhlaví a zápatí do dokumentu Word