Projekt Komunitní škola na ZŠ TGM

na tomto místě s laskavým svolením paní A. Skoupé ze Střediska služeb školám zveřejňujeme její článek o komunitních školách:
Myšlenka školy jako komunitního centra v současné době vstupuje do popředí zájmu společnosti. Komunitní škola si klade za cíl realizovat takový režim práce, ve kterém se uplatňují tři zásadní oblasti současné vzdělávací reformy. Pracuje efektivními moderními vyučovacími metodami, je bezpečná otevřená , což znamená, že buduje vzájemné vztahy na principu partnerství a spolupráce žáků, učitelů, rodičů i široké veřejnosti, podporuje celoživotní učení.
Je zároveň zdravou školou , která všechny výchovné aktivity směřuje ke zdravému životnímu stylu.
Perspektiva kterékoliv komunity je vždy v těch, kteří ponesou smysluplnost jejího konání do budoucnosti, a to jsou právě děti. V zájmu společnosti proto musí být prvořadým cílem jednota výchovného působení rodiny, školy a společnosti. Jednou z cest, jak dosáhnout takového cíle, je vytvořit ze školy komunitní centrum.
V závěru měsíce srpna se uskutečnilo  na Středisku služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání učitelů v Brně dvoudenní setkání ředitelů škol, učitelů, zástupců MŠMT i veřejnosti  nazvané
Mezi příspěvky, které zaujal všechny přítomné, byl i příspěvek ředitele Základní školy TGM Blansko RNDr. Pavla Nezvala, který se rozhodl vést školu, která mu byla svěřena tak, aby byla školou komunitní. Ve své řídící práci klade na první místo partnerský vztah se žáky i rodiči. Na druhém místě participaci žáků na rozhodovacích procesech souvisejících s vnitřním řádem školy. Dále ochotu pedagogů naslouchat si vzájemně, naslouchat svým žákům, naslouchat rodičům. „Není to cíl snadný, ale dlouhodobý, nikdy nekončící proces“, říká ředitel základní školy.
Celá řada negativních celospolečenských a pro mládež nebezpečných jevů (drogy, šikana, pedofílie, násilí atd.) vyvolaly snahu v celosvětovém měřítku podporovat a rozšiřovat myšlenku komunitních škol. Na Letní škole v Brně vystoupila i Momoko Kumagai, která se dlouhodobě zabývá srovnáváním konceptů komunitních škol v různých zemích světa. Ústřední myšlenkou těchto škol v Japonsku je motivace k učení, rozvoj sociálních dovedností směřujících cíleně k samostatnosti, zodpovědnosti, řešení problémů. Do tvorby programů komunitních škol se zapojují i dobrovolníci. Koncepce a aktivity jsou plánovány tak, aby oslovovaly další a další osoby a odpovídaly vizi  školy, osobnímu rozvoji jednotlivce, ale i celospolečenskému vývoji. >
Na MŠMT ČR v současnosti získal podporu projekt, na jehož obsahovém zpracování se podílí nemalou měrou i RNDr. Pavel Nezval. Tento projekt má umožnit rozšířit myšlenku a vzájemnou spolupráci komunitních škol. Práce a zkušenosti školy TGM v Blansku se stane součástí projektu.
Cesta potom, vede k cíli nikdy,říká jedno moudré přísloví. Komunikaci s rodiči nelze odkládat. Je září, žáci jsou již opět ve škole, přišli i noví žáci a s nimi  noví rodiče. V sobotu 13. září v odpoledních hodinách škola zorganizovala setkání rodičů, žáků a učitelů. Aby bylo setkání neformální a odpovídalo víkendovému odpočinku, konalo se u táboráku a zajištěno bylo i velmi kvalitní pohoštění. Setkání zahájil ředitel školy RNDr. P. Nezval a popřál všem, kteří přišli, pěkně strávené odpoledne.Takovéto setkání má zajisté velký význam pro klima a atmosféru  setkání následných. Bylo neformální a otevřené,mohly si ho užít děti i rodiče, což se také stalo. Utvářely se nejrůznější skupinky, které vášnivě debatovaly. Rodiče s rodiči, učitelé s učiteli, ale i rodiče prvňáčků s paní učitelkou Kunderovou diskutovali dlouze  a se značným zaujetím. Měl-li někdo zájem podívat se do školy, do třídy, tato možnost zde také byla. I individuální pohovor na půdě školy byl možný.
Změnu školy staví ředitel i na soustavném vzdělávání učitelů. Ještě než se otevřely 1. září 2008 dveře školy, celé dva dny všichni učitelé byli účastníky kurzu Klima třídy>klima školy. Původně plánovaný kurz se ze 16 protáhl na 20 hodin, tak velký zájem téma vzbudilo. Kurz vedla Mgr. Renata Ježková, která je v této tématice osvědčenou lektorkou a rádkyní všech, kdo si potřebují ujasnit informace i zkušenosti z této oblasti. Učitelé dostali možnost setkání s odborníkem a vzájemné široké diskuse.
Nelze než přát řediteli školy, i všem pedagogům, aby se jim dařilo naplnit myšlenku učitele národů  J.A. Komenského a jejich škola byla vstupní branou k lidskosti, jak o to každodenní prací usilují.