Pomoc a podpora

Na naší škole aktivně působí školní poradenské pracoviště. Ve spolupráci s vyučujícími pracuje celý tým na tom, aby ve třídách bylo příznivé klima, děti se cítily jistě a bezpečně. Pomocí zajímavých preventivních programů se snažíme předcházet nežádoucím patologickým jevům.

Školní psycholog pomáhá žákům řešit osobní, vztahové, výchovné problémy nebo problémy s učením.  Poskytuje poradenství učitelům i rodičům. Výhodou jeho práce je to, že pracuje přímo v „terénu“, zná atmosféru v jednotlivých třídách i školní prostředí.

Po dlouhé distanční výuce pomáháme žákům s doplněním a procvičováním učiva. Jsou zavedeny hodiny doučování a pedagogické intervence. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se věnují speciální pedagogové.