Poradenské služby

Od 1. března 2011 je možno využívat poradenské služby školního psychologa.

 

Na ZŠ TGM Blansko působí školní psycholog od 1. března 2011. Jeho cílem je vytvořit ve škole co nejlepší atmosféru pro žáky i učitele.

S dětmi pracuje v rámci skupinových aktivit, dále nabízí žákům, rodičům i pedagogům osobní konzultace. Dětem pomáhá zvládat obtíže s učením, osobní nebo vztahové problémy.

S rodiči je možno řešit výchovné nebo rodinné problémy, metody školní přípravy, otázky vhodného vedení dětí s poruchami učení apod.

Na školního psychologa se obracejí i učitelé. Společně pak pracují na zlepšení klimatu ve třídách a podílejí se na prevenci nežádoucích jevů (šikana, drogy apod.).

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Informace z rozhovorů a šetření jsou důvěrné.

 

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, PhD.

 

Pracovní doba školního psychologa na ZŠ TGM ve školním roce 2017/2018:

 • Út 8:00-16:00
 • St 8:00-14:00
 • Pá 8:00-14:00

V době pravidelných školních konzultací každé první úterý v měsíci až do 17:30 hodin.

Případnou schůzku si, prosím, sjednejte na emailové adrese: divis@zstgm.cz nebo telefonicky na čísle: 516 418 320.

Na školního psychologa se můžete obracet v záležitostech výchovných nebo rodinných problémů, metod školní přípravy, vhodného vedení dětí s poruchami učení, úzkostných dětí apod. Na rozdíl od pracovníků pedagogicko psychologické poradny pracuje přímo „v terénu“, jeho výhodou je tedy znalost konkrétního školního prostředí a klimatu tříd.

Mgr. Michal Diviš, PhD., školní psycholog

 

Výchovní poradci

Mgr. Ivo Troneček – kariérové poradenství,

tel. 516 418 320, e-mail: tronecek@zstgm.cz

Konzultace dle potřeby

 

Mgr. Oldřiška Fíbková

tel. 516 418 320, e-mail: fibkova@zstgm.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 13 – 15 hodin, jindy dle vzájemné domluvy

 

Metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Libuše Málková

tel. 516 418 320, e-mail: malkova@zstgm.cz

Konzultační hodiny:
úterý: 11. 00 – 12. 30
čtvrtek: 8. 40 – 9. 45
Po vzájemné dohodě jindy

Oblasti činnosti výchovného poradenství

Kariérové poradenství

 • Předávání informací o středních školách (propagační materiály, přehledy středních škol v Jihomoravském kraji)
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků v poradenském středisku na na Úřadu práce v Blansku
 • Předávání informací a propagačních materiálů o burzách a veletrhu středních škol
 • Organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování, zajištění odesílání přihlášek
 • Individuální poradenství v oblasti volby povolání
 • Besedy se zástupci středních škol pro rodiče na třídních schůzkách, pro žáky v rámci výuky
 • Metodická pomoc vyučujícím, kteří vyučují v rámci svých hodin pracovních činností volbu povolání v 8. a 9. ročníku

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Návrhy na vyšetření žáků, informace o poradenských zařízeních v okolí místa školy
 • Vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálnímí vzdělávacími potřebami
 • Zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a pro některé žáky se SVP
 • Nákup odborné literatury a pomůcek
 • Garance nad prací dyslektických kroužků
 • Spolupráce s PPP Vyškov, oblastní středisko Blansko a Boskovice

Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

 • Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky
 • Pohovory se žáky se špatným prospěchem
 • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových problémech žáků

Problémy, spojené se školní docházkou

 • Řešení neomluvené absence

Prevence sociálně patologických jevů

 • Pohovory se žáky, kteří se dopouštějí přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s metodičkou prevence

Oblast činnosti školní metodičky prevence

Metodickým návodem pro pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů jsou tyto dokumenty: